03 september 2018

Vad vill politikerna göra för att minska självmorden?

Hur vill politikerna i Västra Götalandsregionen minska självmorden? Vi har frågat några av regionpolitikerna vilka insatser de tror på för att få ner suicidtalen.

Vi ställde följande frågor:

1. Ungefär 230 människor tar sitt liv i Västra Götalandsregionen varje år. Suicidtalen har inte sjunkit de senaste 20 åren. Vad tänker du om det?

2. Hur vill du/ditt parti arbeta för att minska suicidtalen i Västra Götaland? Ge exempel på konkreta insatser.

 

Carina Örgård (V)

“Vi vill ha fler brukarstyrda vårdplatser.”

1.Vi kan inte bortse från allvaret i vad statistiken visar och vi måste alla dra vårt stå till stacken för att siffran ska bli noll.Varje suicid är ett stort misslyckande för oss alla, såväl för oss som ansvarar för olika samhällsfunktioner men också för vårt samhälle i stort. För att kunna sätta in rätt insatser måste vi titta närmare på vilka grupper som är överrepresenterade.

Vad vi erfar finns det överrepresentation bland så vitt skilda grupper som ensamkommande ungdomar på flykt och äldre som kan ha levt hela sina liv här. Det säger sig självt att det då inte kan finnas någon standardlösning. Det är viktigt att det finns tillräckligt med tid och resurser för att ha kontakt med de som bedöms ha förhöjd suicidrisk. Ofta räcker det att som privatperson göra ett telefonsamtal då och då så personen känner sig sedd men i vården måste vi ha mer systematik.

2. I Vänsterpartiet arbetar vi för ett sammanhållet samhälle där alla har förutsättningar till ett gott liv.  Vi ser en ökad ensamhet, tidsbrist och prestationshets som gör många människor både vilsna och förtvivlade. Det finns många skäl till varför en person inte ser någon annan utväg än att vilja ta sitt liv. En grupp som uppmärksammas är de äldre. Här handlar det både om attityder till hur vi ser på äldre, att det inte är normalt tillstånd att som äldre känna sig deprimerad och vi måste hjälpa till att bryta isoleringen. I regionen kan vi bidra genom att förbättra samarbetet mellan våra insatser och kommunens.

Äldre med suicidtankar ska fångas upp av vården då många äldre besöker våra vårdinrättningar frekvent. Vi vill också utveckla den nära vården där de äldre får träffa samma personal vilket leder till trygghet och tillit. I den miljön finns förutsättningar att bättre fånga upp inte bara de fysiska krämporna utan också det psykiska måendet. Vi vill ha case managers/kontaktsjuksköterskor på alla vårdcentraler som har personlig kännedom om varje patient.

En annan grupp är personer med allvarlig psykisk sjukdom och där vill vi ha fler brukarstyrda vårdplatser som kan ge ökad trygghet för såväl patient som anhöriga. En inhuman migrationspolitik gör att ytterligare en grupp blivit unga människor som fått besked om att de ska skickas till länder de flytt för sina liv från. På regionnivå gör vi allt vi kan för att stötta gruppen genom att kräva att papperslösa ska ha samma rätt till vård som alla andra, att åldersuppskrivna ska få fullfölja vården inom BUP, att traumakompetensen stärks i hela regionen osv. Men helst av allt skulle vi se att riksdagen antog en humana migrationspolitik.

 

Max Törnqvist, politisk sekreterare, (C)

“Barn- och ungdomsvården blir sömlös”

1. Det är beklagligt att behöva konstatera just det, att suicidtalen inte har sjunkit de senaste två decennierna. Orsaken till detta kan man egentligen bara sia om. Samtidigt är den utbredda psykiska ohälsan i samhället en grogrund för detta. Men faktum kvarstår, mer fokus måste riktas åt att få ned antalet som väljer att på egen hand avsluta sina liv. 230 fall är 230 för många. Huruvida pågående insatser ger tillräcklig effekt eller inte är också svårt att svara, i synnerhet eftersom vi inte direkt vet hur många liv insatser i sig räddar. Därför är det mycket viktigt att från det offentligas sida ha kraften och kapaciteten att hålla i och hålla ut.

2. Centerpartiet anser att följande insatser är viktiga:
1) Tillse att barn- och ungdomsvården (0-25 år) blir sammanhållen och sömlös, vilket skulle göra det lättare att upptäcka tecken på exempelvis psykisk ohälsa i god tid.
2) Öka stödet till föreningar som arbetar med suicidprevention.
3) Fortsätta med informationskampanjer likt ”Steg för Livet”, som Västra Götalandsregionen i samarbete med Suicidprevention i Väst var initiativtagare till.
4) Stärka kunskapen om psykisk ohälsa, exempelvis genom särskilda utbildningsinsatser för personal inom primärvård och skola.
5) Erbjud sjukvårdspersonal kompletterande utbildning för att vid behov kunna agera samtalsstöd och upptäcka varningssignaler i tid.

 

Annika Tännström (M)

“Fler psykiatriambulanser i regionen”

1. Att det är sorgligt att vi inte lyckats bättre med suicidpreventionen i regionen. Vi måste växla upp arbetet så att vi ser konkreta resultat både vad gäller suicidförsök och suicid.

2. Sedan vi fick majoritet i VGR har vi satsat 250 miljoner direkt riktade mot psykiatrin. Pengar som är ramhöjande, dvs fortsätter betalas ut år efter år.
Bland annat har vi sedan två år tillbaka en psykiatriambulans i Göteborg och jag arbetar för att vi ska få fler av samma slag på andra ställen i regionen. Inom kort startar en bil upp även i Skaraborg.

Vi behöver arbeta mer förebyggande, tex genom att fortsätta satsningen på Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa, genom att ungdomsmottagningarna har öppettider som passar ungdomarna och kompletterar med webmöten.

Hålla i de satsningar vi gjort för att korta utredningstider, fortsätta arbeta för att stärka bilden av psykiatrin, göra det mindre stigmatiserande att söka psykiatrisk vård.

Vi behöver se till så att vårdcentraler har kompetens i form av psykologer/terapeuter/kuratorer.

Sprida kunskap om suicid, bla i samarbete med er. ( SPIV, red. kommentar) Personligen har jag nu gjort en liten omstart att sprida filmen ”steg för livet” på sociala medier igen.
Forskningen kring suicid måste fortsätta, såväl kring orsaker som utlösande faktorer och verksamma förebyggande metoder.

 

Elias Ytterbrink, ledamot regionfullmäktige Västra Götaland, (MP)

“Alla vårdcentraler ska ha tillgång till psykolog”

1. Varje människa som begår suicid är ett misslyckande från samhällets sida och är något som vi måste ta på stort allvar. Det finns gott om möjligheter att minska antalet fall av suicid genom både förebyggande arbete och en bättre psykiatri. För oss i Miljöpartiet har den här frågan hög prioritet och vi ser det som självklart att arbeta utifrån en nollvision av suicid.

2. I vårt nationella valmanifest nämns dels förebyggande arbete som till exempel nationell kunskapsspridning om suicid och ökat ekonomiskt stöd till organisationer som verkar för suicidprevention. Vi vill även lägga mer statliga medel på psykiatrin för att bland annat uppnå målet om en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Vi tror även att vår politik i stort är något som främjar psykisk hälsa. Genom arbetstidsförkortning skapar vi ett samhälle där vi istället för att köpa allt mer prylar får mer tid att umgås med varandra.

På regional nivå vill vi stärka det förebyggande arbetet kring suicid och psykisk ohälsa genom både ökade resurser och större samverkan med ideella organisationer och civilsamhället. Vi vill göra det lättare att få hjälp mot psykisk ohälsa genom att stärka primärvårdens roll, till exempel genom att alla vårdcentraler ska ha tillgång till psykolog och annan beteendevetenskaplig kompetens. Vi vill att minst 25 vårdcentraler, jämnt fördelade över regionen, ska förstärkas med särskilda resursteam med uppgift att överbrygga glappet mellan BUP och elevhälsan. Inom psykiatrin vill vi att alla som vårdas inom slutenvården ska få tillgång till samtalsbehandling av något slag och även se över möjligheten till brukarstyrd inläggning inom psykiatrin.

 

Helena Holmberg (L)

“Förebyggande insatser bland skolungdomar”

Varje suicidförsök måste betraktas som ett misslyckande för samhället och jag ser med förskräckelse på att så många väljer att försöka avsluta sitt liv på grund av psykisk ohälsa. Att statistiken inte förbättrats, visar att vi behöver göra mycket mer.

2) Vi i den GrönBlå ledningen, som styrt i regionen de senaste fyra åren, har genomfört en lång rad satsningar inom psykiatrin, inte minst inriktat mot barn och unga. Dessa satsningar har vi i Liberalerna ställt oss helhjärtat bakom. Jag skulle själv gärna lyfta fram de satsningar som gjorts på psykiatrin i den nära vården.

Men hur ska vi gå vidare? Ja, jag skulle gärna lyfta fram tre konkreta saker.

En europeisk studie, Awareness-programmet, som letts av Karolinska Institutet, visar att vi genom förebyggande insatser bland skolungdomar kunnat halvera antalet självmord jämfört med kontrollgruppen. Poängen är att man låtit sjukvårdspersonal föreläsa och öka kunskapen bland elever och skolpersonal om hur man identifierar personer i riskzonen. Detta skulle jag gärna se förverkligas inom vår region.

Jag skulle vilja se ett ökat fokus på patientsäkerhetsfrågor inom den psykiatriska vården. Historiskt har fokus för patientsäkerhetsarbetet riktats mot den somatiska vården, men problem med bristande patientsäkerhet finns också inom den psykiatriska vården. Socialstyrelsen har i rapporter visat att hälften av säkra och osäkra självmord hade haft kontakt med hälso- och sjukvården under sin sista månad i livet. Socialstyrelsen menar att många av självmorden hade kunnat undvikas med ett förbättrat förebyggande arbete. Utifrån detta perspektiv torde en stor andel av dödsfallen kunna bedömas som vårdskador. Att patienten inte fått adekvata insatser är ett stort misslyckande och visar att det även inom den psykiatriska vården finns en stor förbättringspotential i arbetet med ökad patientsäkerhet.

Mitt sista konkreta förslag är implementering av så kallade psykiatriambulanser i hela regionen. Erfarenheterna från Göteborg har varit väldigt goda. Jag menar att patienter med oro, ångest eller med självmordsrisk måste snabbt kunna få hjälp från vården. Idag omhändertas alltför ofta människor med akut psykisk sjukdom av polisen inför grannar och andra vittnen som hämtar och skjutsar individen till vården. Det är inte rimligt att sjuka människors i akut kris behandlas på ett sådant sätt att de upplever sig som brottslingar eller att de inte får möta människor med vårdkompetens i första skedet. För ett bättre omhändertagande bör därför de lyckade försöken med psykiatrisk akutmobilitet, ibland kallade psykiatriambulanser, permanentas och spridas över hela regionen.

 

Monica Selin, regionråd (KD)

” Vi har avsatt 250 miljoner till psykiatrin och psykisk ohälsa”

Suicidprevention är en mycket prioriterad fråga för mig och mitt parti.
Vi har drivit frågan på många sätt under många år.
Jag har motionerat om nollvision ( vilket blev bifallen ) drivit frågan om handlingsplan för suicidprevention och samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Under denna mandatperioden tog jag och mitt parti initiativ till kampanjen Steg för Livet som varit viktigt för att får ut informationen. Vi har också under perioden avsatt 250 miljoner riktat till psykiatrin och psykisk ohälsa både för att stärka upp första linjen och motverka psykisk ohälsa och för att höja kvaliteten i psykiatrin.

Vi har beslutat om en särskild högspecialiserad enhet för självskadevård, unik i landet. Dessutom har vi förstärkt bidragen till suicidprevention i väst , som en viktig del i opinionsarbetet.

För kristdemokraterna är detta fortsatt en mycket högt prioriterad fråga och vi kommer fortsätta att arbeta för både bättre psykisk hälsa och en psykiatri med hög kvalitet.

 

Magnus Harjapää, politisk sekreterare (SD)

“Öka andelen KBT-behandlingar”

1. Att många i VGR och nationellt har ett stort problem med den psykiska hälsan är väldigt oroande och ledsamt. Tyvärr så kan vi utläsa i statistiken att den ökar framförallt bland de unga. Vilket är mycket oroande men det är viktigt att inte glömma de andra åldersgrupperna och då framför allt de medelålders männen som i princip har dubbelt så många suicider än de yngre grupperna.
Vad detta kan bero på är det många som försökt ange orsaken till. De flesta sakkunniga är dock överens om att det till stor del handlar om press/stress i skola, arbetslivet och ofta sociala problem som en känsla av ensamhet och utanförskap.

2. Den största insatsen vi politiker kan göra är att ge resurser och utbildning till personal i de offentliga organisationer som finns nära våra medborgare som inom skola, vården och kommunalanställda med sociala kontakter. Även att informera föräldrar, anhöriga, ungdomar och barn om suicidproblematiken som existerar inom alla grupper i samhället. En stor del handlar om tabun att prata om dessa frågor.

Vår vision är att få tabun att släppa så mycket att alla skall kunna föra vanliga ogenerade samtal om den förlamande psykiska ohälsa, nedstämdhet, depression eller suicidkänslor runt middagsbordet, matsalen i skolan eller i kompisgängen. Skulle vi bli bättre på att våga prata om våra personliga känslor och problem med familjemedlemmar, vänner, skolpersonal och andra människor i vår närhet så skulle många människor känna sig lättade och må mycket bättre.

Nu är inte tabufrågan hela lösningen utan det är tänkt mer som en förebyggande åtgärd. Några skarpa förslag som Sverigedemokraterna tror på är att öka andelen utbildade KBT-behandlingar både i enskildhet och i grupp, ge större möjlighet för folkhögskolorna, med deras mer individanpassade pedagogik, att fånga upp de som inte klarar den ”vanliga” skolan.

Ytterligare en fråga som sverigedemokraterna driver är att utvidga vårdnivån till den kommande behandlingen rTMS, som socialstyrelsen rekommenderar att behandla lätta till medelsvåra depressioner, så att vi även gör det möjligt att användas på primärvårdnivå. Idag så är beslutet endast taget för att användas på våra fem stora sjukhus.

RTMS år en välbeprövad metod som visar på väldigt goda resultat och behandlingen sker i vaket tillstånd och tar ca 20 min, efter behandling så kan man direkt återgå till sitt eventuella jobb eller annan sysselsättning.
Svenska studier visar att efter 4 veckors behandling så hamnar ca 30 procent i remission.

 

Håkan Linnarsson, regionråd (S)

“Det behövs större satsning på psykisk ohälsa i skolan.”

Suicidprevention är en viktig fråga för socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR). Varje liv som går till spillo är ett misslyckande. För att medborgarna ska få den hjälp som de är i behov av är det viktigt att minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Vi tycker också att det är betydelsefullt att utveckla onlinetjänst för samtal med psykologer/kuratorer. Det här skulle förhoppningsvis göra det lättare för medborgarna att få hjälp, samtidigt som tröskeln in sänks. Det är viktigt att samverkan mellan ideella organisationer utvecklas, samtidigt från regionens håll se över Västra Götalandsregionens handlingsplan mot suicid.

Det är viktigt att hjälpen finns där när medborgarna behöver det, men samtidigt måste vi satsa förebyggande och långsiktigt. Bland annat ska ingen gå ur skolan utan fullständiga betyg. Vi ser idag att det behövs större satsning på psykisk hälsa i skolan och där ser vi att samverkan är nyckeln. Västra Götalandsregionen behöver arbeta för att personalsituationen förbättras, dels genom bättre arbetsmiljön men även satsningar på utbildningsplatser. Vi politiker behöver ha en grundsyn att skapa en jämlik vård för alla i regionen. Det här är några av satsningarna som vi vill se för suicidprevention och för att skapa en jämlik Västra Götalandsregion.