Styrelsen för Suicidprevention i Väst

Anna Maria Nilsson - ordförande

Anna Maria är specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. De senaste tio åren har hon fördjupat sig i och utvecklat ett brinnande intresse för suicidprevention. Det pågående doktorandprojektet, ”SCREAM – Kognition och ångest i akuta suicidala episoder”, har de suicidnära personernas perspektiv och upplevelser i fokus och syftar till att fördjupa förståelsen av akut suicidalitet och på så sätt utveckla en förfinad suicidprevention.

Anna Maria är sedan flera år aktiv som kursledare och utbildare främst kring suicidologi och suicidprevention för läkare och övrig personal inom psykiatrisk verksamhet i Västra Götalandsregionen. Hon medverkar även i utveckling av regionala riktlinjer för vården av suicidnära.

Christina Andersson - kassör

Christina Andersson är leg. arbetsterapeut och med. dr. och arbetar som lektor vid arbetsterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Hon har mångårig yrkeserfarenhet som arbetsterapeut inom den psykiatriska verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Christina har medverkat i undervisning vid Göteborgs universitet, både i arbetsterapeutprogrammet och i folkhälsovetenskapliga programmet.

 

Charlotte Jensen - sekreterare

Charlotte (Lotta) Jensen arbetar som produktspecialist och sitter i SPES styrelse (Västra kretsen). Hon arbetar även i SPES telefonjour samt är samtalsledare i ”Läsa för Livet” som arrangeras av SPES Västra Krets. År 2002 blev hon medlem i SPES efter att ha mist sin lillasyster i suicid då hon insåg vikten av att få komma i kontakt med andra i liknande situation.

 

Birgitta Lundgren Pierre - ordinarie ledamot

Birgitta Lundgren Pierre har lång erfarenhet av att möta suicid och suicidprevention både i den akademiska världen och inom psykiatrisk vård. Birgitta har under flera år varit processledare i Temagrupp Psykiatri inom Göteborgsområdet. Birgitta har tidigare arbetat som arbetsterapeut, adjunkt vid GU:s arbetsterapeutprogram, verksamhetsutvecklare och FoU-samordnare inom psykiatrin vid SU.

 

Åse Lundin - ordinarie ledamot

Åse Lundin är utbildad fysioterapeut med erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom primärvården där fokus legat på psykisk hälsa och hur vårdpersonal inom rehabilitering upplever mötet med patienter som uttrycker suicidtankar. Hon har nyss påbörjat en doktorandtjänst med inriktning personcentrerad vård på Göteborgs universitet.

Hennes ingång till suicidprevention är från egen erfarenhet av allvarlig psykisk ohälsa som hon led av under flera år och hon upplever det därför som naturligt och oerhört viktigt att fortsätta engagera sig inom en organisation som SPIV.

Kjell-Åke Hvittfeldt - ordinarie ledamot

Kjell-Åke Hvittfeldt är civilingenjör med lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk fordonsindustri. Han är idag VD och partner i HealSafe Interiör AB som designar, utvecklar och distribuerar inredningar till krävande miljöer som motverkar självskada och skador på personal. Han har också styrelseuppdrag i flera svenska företag.

Sonny Högberg - ordinarie ledamot

Sonny har arbetat som redovisningsekonom i 25 år och lämnade för 10 år sedan den privata sektorn för att engagera sig i brukarrörelsen. Han har länge varit medlem i SPIV och har tidigare suttit i styrelsen för Föreningen för utmattningssyndrom och stressutsatta i Göteborg (FUSIG) och varit förbundskanslist i Ångestsyndromsällskapet (ÅSS). 

Sonny har själv erfarenhet av psykisk ohälsa och anser att civilsamhället är en viktig del av samhället som vi bör värna om. Han brinner för intressepolitik inom området, och då särskilt suicidprevention.

Lotta Valne Westerhäll- suppleant

Lotta Vahlne Westerhäll är seniorprofessor i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon är forskningsverksam inom socialförsäkringsrätten, socialtjänsten, socialomsorgen och hälso- och sjukvården. Inom det sistnämnda området har hon de senaste åren skrivit två böcker, den ena om psykiatrisk vård och den andra om suicidvård i ett rättsligt perspektiv. Hon har också nyligen kommit ut med en bok om funktionshinderrätt för barn och deras föräldrar.

Johanna Bäckman - suppleant

Johanna Bäckman är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Johanna förlorade sin lillebror i suicid 2009 och är idag aktiv i SPES där hon är ledamot i förbundsstyrelsen och SPES Västra krets. Hon var också med och startade upp SPES samtalsträffar för unga vuxna (18-35 år) som förlorat någon i suicid i Göteborg och hon håller i dessa.

Emma Jacobsson Jensen - suppleant

Emma är specialistpsykolog och arbetar med ledningsansvar för psykologiska behandlingar på Beroendekliniken på Sahlgrenska i Göteborg. Kliniskt har Emma främst arbetat med personer med emotionell instabilitet och substansberoende. Emma handleder och utbildar inom Västra Götalandsregionen om substansberoende och samtidig psykisk sjukdom. Hon har tidigare undervisat på psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.
Engagemanget för suicidprevention har dels väckts av arbetet med personer med allvarliga psykiska sjukdomar men också på grund av privata erfarenheter av suicid.

Christina Wånge - suppleant

Christina Wånge arbetar som överläkare inom vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus. Dessutom arbetar hon med handledning av läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin. Hon handleder och föreläser också på Plusprogrammet som är ett program inom VGR för introduktion av utländska läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och tandläkare i den svenska sjukvården.

Christina har sedan 90 talet haft fokus på suicidproblematiken och bland annat skapat en kurs för blivande specialister i psykiatri som behandlar området.

Anna Palm - suppleant

Anna Palm har mångårig erfarenhet inom företagsvärlden och arbetar med Human Resources (HR) och kommunikation. Anna är diplomerad kursledarutbildare i Psykisk Livräddning och Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och föreläser om grunderna i suicidprevention.