Integritetspolicy

Om Suicidprevention i Väst

Suicidprevention i Väst (SPIV) är en demokratisk och ideell förening, religiöst och politiskt obunden, med syfte att, runt om i landet, öka kunskapen om och intresse för att förebygga psykisk ohälsa, suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Ladda ner vår integritetspolicy här.

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Suicidprevention i Väst, 857208-8964, Mellangatan 1, 413 01 GÖTEBORG (nedan kallad SPIV) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter* som sker inom ramen för organisationens verksamhet.

*Personuppgifter= all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet, t ex personnummer, namn och adress. Även foton, video – och ljudupptagningar räknas som personuppgifter. (Källa: verksamt.se)

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SPIV ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplande till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (t ex medlemsmöten), kommunicera med medlemmar (kallelser till aktiviteter, information m. m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter).

SPIV är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i organisationen
 • Organisationsadministration
 • Deltagande i organisationens verksamhet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av organisationen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material, bilder och videoinspelningar

 

Vilka delar vi personuppgifterna med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

SPIV har nedan sammanställt den lagliga grund för behandlingen av personuppgifter som sker inom organisationens verksamhet.

Ändamål med behandlingen Laglig grund
Hantering av medlemskap i organisationen Avtal
Organisationsadministration Avtal
Deltagande i organisationens verksamhet Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av organisationen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med organisationen Intresseavvägning
Besök på hemsidan Intresseavvägning
Publicering av material/bilder/video på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

 

Rättsliga grunder för bild/video- och ljudinspelning

För användning av bilder och annat rörligt material finns tre tillämpliga rättsliga grunder:

 • Intresseavvägning(hantering av bilder/video utan samtycke där man bedömt och dokumenterat varför organisationens intressen väger tyngre än personernas som finns med),
 • Samtycke(ett helt och hållet frivilligt ja till att vi använder bilder/video – utan risk för konsekvenser om personen säger nej),
 • Avtal (skriftligt avtal vid t ex informationsfilmer, fotografering för tryckt material).

Vid kurser, föreläsningar, konferenser som anordnas av SPIV där vi avser att fotografera eller spela in kommer vi alltid att i förväg informera om detta.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SPIV kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i organisationen har flera rättigheter som du bör känna till:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag avseende SPIVs behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga och/eller missvisande och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de är ändrade.

 

Du har vidare, under vissa omständigheter, rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycker
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till, rättelse av och/eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta då info@suicidprev.com.

Vidare har du rätt att inge klagomål avseende SPIVs behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om SPIVs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du info@suicidprev.com

Cookiepolicy

Suicidprevention i Västs hemsida suicidprev.com (kallad Sidan) använder cookies i funktionellt syfte såväl som för att förbättra och utvärdera sidan så att den bäst kan komma till hjälp.

Tredjeparts-cookies

Sidan använder tredjepartscookies för att mäta och analysera användningen av Sidan.

Följande tredjeparts-cookies används på Sidan:

_ga 2 år Används för att skilja på besökare
_gid 24 timmar Används för att skilja på besökare
_gat 1 minut Används för att Analytics ska fungera korrekt