Vi arbetar för livet varje dag.

Var sjätte timme tar en människa livet av sig. Bara i Sverige. Varje år. Vi har en dröm och en vilja att ingen människa ska ta sitt liv som en sista utväg. Det finns andra vägar.

Om oss

Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar för att öka kunskapen om och intresset för hur man kan förebygga suicid, suicidförsök och förhållanden som kan leda till sådana handlingar. Vi är ett resurscentrum för suicidprevention som fokuserar på utbildning, utveckling och opinionsbildning.

Vi vill samla alla goda krafter för att utveckla en aktiv suicidprevention, till exempel inom regioner, kommuner, räddningstjänsten, polisen, Trafikverket, kyrkan och frivilligorganisationer. Vi är naturligtvis väldigt glada för enskilda engagemang.

I allt vårt arbete förenar vi tre olika kunskapsformer, som alla är lika viktiga:

 • Det epidemiologiska (demografiska fakta)
 • Det kliniska (professionskunskap, beprövad erfarenhet, evidens)
 • Den personliga erfarenheten (den enskilde individens berättelse)

Vår vision

Ingen ska behöva ta livet av sig som sista utväg! SPIV ställer sig bakom den nollvision för suicid som regeringen antog 2008.

 • 2019 -SPIV genomför den första studiecirkeln för personer med erfarenhet av suicidalitet i Sverige

  En förstudie av projektet Samtal för livskämpar genomförs under året och utvärderas av Emerga Institutet

 • 2017 -SPIV arrangerar den 11:e nationella konferensen med över 900 deltagare
 • 2016 -Lansering av kampanjen Steg för livet
 • 2015 -Utbildningsuppdrag för Närhälsan

  SPIV sluter avtal med Västra Götalandsregionen att breddutbilda all personal inom primärvården. Uppdraget pågår fortfarande och hittills har vi gjort 150 kurser fördelat på 200 vårdcentralen.

 • 2014 -SPIV konsulteras när Göteborgs stad skriver fram en strategisk plan för suicidprevention 2015-2020
 • 2013 -SPIV samarbetar med NASP under pilotprojektet av MHFA i Sverige

  SPIV är huvudansvariga för genomförandet av pilotomgången i Västra Götalandsregionen. Idag är MHFA ett välkänt utbildningsprogram för allmänheten med huvudinstruktörer och första hjälpare över hela Sverige. 

 • 2012 -SPIV lanserar Livlinan – en stödsida för unga på nätet

  Sidan var tidigare en del i ett forskningsprojektet PS Young Support vid Sahlgrenska akademin där man följde unga med psykiskt sjuka närstående. Hemsidan är utvecklad i samråd med ungdomarna som deltog i studien.

 • 2008 -Sverige antar en nollvision för suicid efter intressepolitiskt arbete av SPIV och SPES

  Flera av de nationella strategierna som antogs är förslag som SPIV och SPES gemensamt skrivit fram.

 • 2007 -SPIV är huvudarrangörer för den 6:e nationella konferensen i Göteborg
 • 1997 -Föreningen bildas

  Vid det första nationella nätverksmötet initierade NASP och SPES de sex nätverken utifrån sjukvårdsregionerna, av vilket Västsvenska nätverket för suicidprevention var ett av dessa. Professor Jan Beskow och Ingvor Blom ombildade nätverket till en förening (som senare döptes om till Suicidprevention i Väst) för att på ett mer effektivt sätt kunna arbeta med kunskapsspridning, metodutveckling och opinionsbildning.