Psykisk livräddning- ungdom

Psykisk Livräddning (PLR) har under många år erbjudits elever i gymnasieskolor i Västra Götaland. Det är viktigt att personal på skolan finns tillgängliga under och efter vår föreläsning då ungdomarna kan ha ett behov av att prata av sig efteråt.

Målgrupp: Elever från årskurs 8 och uppåt.

Innehåll:

 • Statistik om psykisk hälsa och suicid
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Genomgång av ångest, kränkningar och suicidalitet
 • Tonårstidens existentiella frågor
 • Självkänslans betydelse
 • Strategier för att reglera och hantera starka känslor
 • Information om var stöd och hjälp finns att få

Längd: 1-2 timmar, pris enligt överenskommelse. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion.

 

 

Psykisk Livräddning för idrottsföreningar

 

Psykisk livräddning (PLR)  idrottsförening är ett kurskoncept som utvecklades tillsammans med BK Häcken under hösten 2018. Konceptet går ut på att vi träffar både föräldrar, ledare och ungdomar vid olika tillfällen, för att ge alla samma kunskapsbas.

Upplägg:

 • 2,5 timme ledare
 • 2,5 timme föräldrar
 • 2 timmar ungdomar från 14 år och uppåt

Pris enligt överenskommelse. Inget maxantal – mindre grupp = mer interaktion.

Innehåll för ungdomar:

 • Statistik om psykisk hälsa och suicid
 • Risk och skyddsfaktorer vid psykisk ohälsa
 • Genomgång av de vanligaste ångesttillstånden, kränkningar och suicidalitet
 • Tonårstidens existentiella frågor
 • Självkänslans betydelse
 • Strategier för att reglera och hantera starka känslor
 • Information om var stöd och hjälp finns att få

Innehåll för föräldrar och ledare:

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt- lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning tar upp vad vi som vanliga medmänniskor kan göra när vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare?

 • Statistik
 • Risk och friskfaktorer
 • bedömning av suicidrisk
 • Vetenskapliga förklaringsmodeller och etiska frågeställningar
 • Bemötande och hur vi kan tala om självmord och bemöta en människa som tänker på, planerar eller är på väg att ta sitt liv.
 • Anhörig och efterlevandeperspektivet
 • Hjälp och stöd

För ledare:

 • Ansvar och roller i föreningen
 • Rutiner och handlingsplaner
 • Integrering av främjande och förebyggande arbete med psykiska hälsa/ohälsa i övrigt föreningsarbete

Kontakta Felicia Fässberg för mer information och bokning felicia.fassberg@suicidprev.com

 

I filmen ”En del av livet” berättar fotbollsspelaren Ivo Pekalski om sin erfarenhet av psykisk ohälsa, om vad som ledde till en depression, hur han tillfrisknade och hur han idag hanterar svårigheter i livet. Filmen är en del av utbildningskonceptet för idrottsföreningar.