Styrelsen för Suicidprevention i Väst

Sonny Wåhlstedt - ordförande

Sonny är verksamhetsansvarig för NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Han är även aktiv nationellt inom NSPH och sitter i styrelsen för kampanjen Hjärnkoll.

 

Christina Andersson - kassör (ordinarie ledamot)

Christina Andersson är leg. arbetsterapeut och med. dr. och arbetar som lektor vid arbetsterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Hon har mångårig yrkeserfarenhet som arbetsterapeut inom den psykiatriska verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Christina har medverkat i undervisning vid Göteborgs universitet, både i arbetsterapeutprogrammet och i folkhälsovetenskapliga programmet.

 

Birgitta Lundgren Pierre - ordinarie ledamot

Birgitta Lundgren Pierre har lång erfarenhet av att möta suicid och suicidprevention både i den akademiska världen och inom psykiatrisk vård. Birgitta har under flera år varit processledare i Temagrupp Psykiatri inom Göteborgsområdet. Birgitta har tidigare arbetat som arbetsterapeut, adjunkt vid GU:s arbetsterapeutprogram, verksamhetsutvecklare och FoU-samordnare inom psykiatrin vid SU.

 

Charlotte Jensen - ordinarie ledamot

Charlotte (Lotta) arbetar som produktspecialist och sitter i SPES styrelse (Västra kretsen). Hon arbetar även i SPES telefonjour samt är samtalsledare i ”Läsa för Livet” som arrangeras av SPES Västra Krets. År 2002 blev hon medlem i SPES efter att ha mist sin lillasyster i suicid då hon insåg vikten av att få komma i kontakt med andra i liknande situation.

 

Anna Maria Nilsson- ordinarie ledamot

Anna Maria Nilsson är specialistläkare i psykiatri och verksam inom psykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2005. Hon är också doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. De senaste tio åren har hon fördjupat sig i och utvecklat ett brinnande intresse för suicidprevention. Det pågående doktorandprojektet, ”SCREAM – Kognition och ångest i akuta suicidala episoder”, har de suicidnära personernas perspektiv och upplevelser i fokus och syftar till att fördjupa förståelsen av akut suicidalitet och på så sätt utveckla en förfinad suicidprevention.

Anna Maria är sedan flera år aktiv som kursledare och utbildare främst kring suicidologi och suicidprevention för läkare och övrig personal inom psykiatrisk verksamhet i Västra Götalandsregionen. Hon medverkar även i utveckling av regionala riktlinjer för vården av suicidnära.

Filippa Gagnér Jenneteg- ordinarie ledamot

Filippa Gagnér Jenneteg arbetar på NSPHiG, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg med specifikt ansvar för utbildning och samordning av peer support i Västra Götaland. Peer Support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir professionellt verksamma som stödpersoner inom psykiatriska vård- och stödverksamheter.

Filippa är även författare till ”Handbok för livskämpar – till dig som inte vet om du orkar leva”, Libris 2018. Utifrån sin egen erfarenhet av suicidalitet har hon ett brinnande engagemang för frågan, och vill sprida kunskap, hopp och konkreta tips till den som själv brottas med suicidtankar. Hon är utbildad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och Första hjälpen till psykisk hälsa för yngre (MHFA-Y). Är folkhälsovetare i grunden och har tidigare arbetat på SPIV.

Kjell-Åke Hvittfeldt- ordinarie ledamot

Kjell-Åke Hvittfeldt är civilingenjör med lång erfarenhet från ledande befattningar inom svensk fordonsindustri. Han är idag VD och partner i HealSafe Interiör AB som designar, utvecklar och distribuerar inredningar till krävande miljöer som motverkar självskada och skador på personal. Han har också styrelseuppdrag i flera svenska företag.

Amanda Fässberg- suppleant

Amanda Fässberg har studerat juridik och arbetar idag som utredare på Migrationsverket. Hon är även en del av rosenjuristerna som erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande. Hon har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och frågor rörande psykisk ohälsa.

Lotta Valne Westerhäll- suppleant

Lotta Vahlne Westerhäll är seniorprofessor i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hon är forskningsverksam inom socialförsäkringsrätten, socialtjänsten, socialomsorgen och hälso- och sjukvården. Inom det sistnämnda området har hon de senaste åren skrivit två böcker, den ena om psykiatrisk vård och den andra om suicidvård i ett rättsligt perspektiv. Hon har också nyligen kommit ut med en bok om funktionshinderrätt för barn och deras föräldrar.

Johanna Bäckman- suppleant

Johanna Bäckman är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Johanna förlorade sin lillebror i suicid 2009 och är idag aktiv i SPES där hon är ledamot i förbundsstyrelsen och SPES Västra krets. Hon var också med och startade upp SPES samtalsträffar för unga vuxna (18-35 år) som förlorat någon i suicid i Göteborg och hon håller i dessa.

Åse Lundin- suppleant

Åse Lundin arbetar som fysioterapeut i primärvården i Göteborg och möter där många patienter med olika former av psykisk ohälsa. Hon bedriver även just nu en forskningsstudie inom suicidprevention i primärvårdsrehabilitering som en del av sin masterexamen på Göteborgs Universitet och hoppas kunna fortsätta bedriva forskning inom suicid framöver.

Hennes ingång till suicidprevention är från egen erfarenhet av allvarlig psykisk ohälsa som hon led av under flera år och hon upplever det därför som naturligt och oerhört viktigt att fortsätta engagera sig inom en organisation som SPIV.

Jenny Park- suppleant

Jenny Park jobbar som kontorschef till vardags men sin lediga tid fyller hon med ideellt arbete som styrelsemedlem i IBIS Intresseföreningen för Bipolär Sjukdom och Spiv.

På IBIS har hon arbetat mycket med att förebygga självmord och stötta medlemmar efter att de förlorat andra medlemmar till suicid.

Jenny har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, med sin diagnos Bipolär 2. Innan hon fick sin diagnos var hon själv mycket påverkad av självmordstankar och vill idag hjälpa att informera om den hjälp som finns att få. Att sprida information om psykisk ohälsa, kämpa mot stigman och stärka personer som lider av psykisk ohälsa och deras anhöriga är Jennys stora passion.

Utöver sina styrelseuppdrag föreläser Jenny också om sin diagnos och stigman kring psykisk ohälsa.

 

Linda Sellin- suppleant

Linda Sellin är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård och filosofie doktor i vårdvetenskap. Hon arbetar som universitetslektor vid Mälardalens högskola i Västerås. Här är hon engagerad i undervisning inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård.

Linda är även verksam som handledare i psykiatrisk vård. I sin bakgrund har hon många års erfarenhet av att arbeta som kliniskt verksam sjuksköterska inom den psykiatriska heldygnsvården. På basen av sin avhandling ”A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality” (2017) har hon utvecklat en modell, PROCATS, som ger vägledning i vårdande och samtal och syftar till att stödja och stärka suicidala personers återhämtningsprocesser.

Lindas forskningsintresse inom suicidprevention och vårdvetenskap är inriktat mot att utveckla kunskaper om omvårdnadsinterventioner, återhämtning, hälsa och lidande i förhållande till suicidalitet. Under 2018 har hon medverkat i läroböcker rörande vårdvetenskap och suicidprevention. Gemensam utgångspunkt är patientens livsvärld.

Christina Wånge- suppleant

Christina Wånge arbetar som överläkare inom vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus. Dessutom arbetar hon med handledning av läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin. Hon handleder och föreläser också på Plusprogrammet som är ett program inom VGR för introduktion av utländska läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och tandläkare i den svenska sjukvården.

Christina gick på 90-talet en utbildning i suicidprevention på NASP,KI och har sedan dess haft fokus på suicdproblematiken och bland annat skapat en kurs för blivande specialister i psykiatri som behandlar området.

Anna Palm- suppleant

Anna Palm har mångårig erfarenhet inom företagsvärlden och arbetar med Human Resources (HR) och kommunikation. Anna är diplomerad kursledarutbildare i Psykisk Livräddning och Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och föreläser om grunderna i suicidprevention.